Palín rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Matrika

MATRIKA  je štátna evidencia o osobnom stave fyzických osôb, ktoré sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli na území Slovenskej republiky, a štátnych občanov SR, ktorí sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli v cudzine.

Do matriky sa zapisujú údaje o narodení, uzavretí manželstva a úmrtí a údaje o iných skutočnostiach rozhodujúcich pre zistenie alebo overenie osobného stavu, najmä údaje o osvojení, určení otcovstva a o rozvode manželstva.

Matriku tvorí kniha narodení, kniha manželstiev a kniha úmrtí. Matrika je verejná listina. Verejnými listinami sú aj rodný list, sobášny list a úmrtný list, potvrdenia vyhotovené o údajoch zapísaných v matrike a doslovné výpisy z matrík.               

Spádové obce pre matričný úrad v Palíne : Palín, Senné, Stretava, Stretavka.

Na matrike vybavíte:

 • rodné listy občanov
 • všetko ohľadom sobášov /civilných aj cirkevných/ a sobášne listy občanov
 • späť vzatie priezviska po rozvode manželstva
 • určenie otcovstva
 • úmrtné listy občanov
 • overenie  podpisov a fotokópií

K vybaveniu je potrebné:

 • osobne alebo písomne podať žiadosť na matričnom úrade
 • uhradiť správny poplatok /osobne, pri poštovom doručení v obálke/
 • ak za niekoho vybavujú rodinní príslušníci – v zmysle zákona sa za týchto považujú : manžel/ka, rodičia, deti, vnuci, súrodenci a ich deti.

Potrebné doklady:

 • preukaz totožnosti
 • Matričný doklad si žiadateľ prevezme osobne, alebo sa mu zašle spolu s potvrdenkou o zaplatení,

Správny poplatok: 5,00 eur v hotovosti.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1. Žiadosť o uzavretie manželstva

Žiadosť  sa podáva na matričnom úrade, v obvode ktorého sa manželstvo uzatvára, pri uzavretí manželstva pred  orgánom štátu vždy na príslušnom matričnom úrade podľa miesta trvalého pobytu jedného zo snúbencov, ktorý vystaví zmocnenie k uzavretiu manželstva pre matričný úrad podľa miesta uzavretia manželstva.

K žiadosti  je potrebné pripojiť tieto doklady: (pokiaľ sú obidvaja snúbenci slovenskými občanmi/

a/ Slobodní: -  vlastné rodné listy

               -   platné občianske preukazy 

                b/ Ovdovelí: -   vlastné rodné listy

                      -    platné občianske preukazy

                                     -    úmrtný list manžela //ky/ alebo právoplatné rozhodnutie o dôkaze smrti,

                   alebo vyhlásenie manžela/ky/ za mŕtveho

                c/ Rozvedení:  - vlastné rodné listy

                          -  platné občianske preukazy

                                          - právoplatný rozsudok o rozvode, ktorým bolo skoršie manželstvo rozvedené.

Maloleté osoby /od 16 do 18 rokov/ predkladajú tiež právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo.

Cudzinci predložia:

Cudzinec pred uzavretím manželstva v Slovenskej republike je povinný predložiť matričnému úradu najmenej 14 dní pre uzavretím manželstva tieto doklady:

rodný list

doklad  o spôsobilosti na uzavretie manželstva

doklad o štátnom občianstve

doklad o pobyte

potvrdenie o osobnom stave

úmrtný list zomretého manžela, prípadne aj sobášny list zaniknutého manželstva, ak ide o ovdoveného cudzinca

právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, ak ide o rozvedeného cudzinca

doklad, ktorým možno preukázať totožnosť.

Doklady nesmú byť staršie ako 6 mesiacov.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1. Úmrtie v rodine

      Čo potrebujete:

3x list o prehliadke mŕtveho potvrdené prehliadajúcim lekárom, občiansky preukaz nebohého a občiansky preukaz osoby, ktorá úmrtie vybavuje.

       Čo obdržíte na matrike:   - úmrtný list

                                                     -  tlačivo žiadosti o príspevok na pohreb

                                             - informáciu o následnom zaslaní a oznámení o úmrtí   jednotlivým úradom                        

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1. Zápis do osobitnej matriky /narodenie, uzavretie manželstva, úmrtie/, ak nastala matričná  udalosť v cudzine.

            

      

           Žiadosť vybavíte na matričnom úrade, alebo na zastupiteľských úradoch SR v cudzine.

K vybaveniu je potrebné:

 • žiadosť o zápis /manželstva, narodenia, úmrtia/,tlačivo  sa nachádza na MU
 • žiadateľ/-ka vypisuje sám /sama

Potrebné dokumenty:

 • originály cudzozemských matričných dokladov spolu s úradným prekladom celého dokumentu, ktorý musí byť preložený slovenským úradným predkladateľom
 • originál nahrádza i notárom overená fotokópia matričného dokladu
 • overenie príslušného orgánu cudzieho štátu a zastupiteľského úradu SR v štáte, ktorý vydal matričný doklad /(tzv. APOSTILLE/.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1. Oznámenie o prijatí skoršieho priezviska po rozvode manželstva

        /do 3 mesiacov od právoplasti rozsudku o rozvode manželstva bez povolenia a bez poplatku – v zmysle § 7 ods.1 zákona NR SR 154/1994 Z.z. o matrikách v znení neskorších predpisov/

Žiadosť vybavíte na matričnom úrade v Palíne, ak bolo manželstvo uzavreté v Palíne.

K vybaveniu je potrebné: - vypísané oznámenie o prijatí skoršieho priezviska

                                                po rozvode

Potrebné dokumenty:   - právoplatný rozsudok o rozvode

                                           - platný preukaz totožnosti

                                           - sobášny list

                                           - rodný list

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Poplatky hradené na matrike

A/ Poplatky za matričné úkony

1.Matričný doklad /rodný, sobášny a úmrtný list/......................................... ...  5.- eur

.

2. Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným ako príslušným matričným

    úradom medzi štátnymi občanmi SR /delegácia sobáša/.......................... ...20.- eur

3. Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným ako príslušným MÚ medzi

    štátnym občanom SR a cudzincom ......................................................... ... 33.00 eur

4 Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi

   štátnymi občanmi SR................................................................................... 20.- eur

5.Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určených dní......................... 16.50 eur

6.Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti................  66.00 eur

7. Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom SR a cudzincom................ 66.00 eur

8. Uzavretie manželstva medzi cudzincami.....................................................165,50 eur

9. Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území SR

    trvalý pobyt ................................................................................................ 199,00 eur

10. Potvrdenie o späť vzatí priezviska po rozvode manželstva...................... ..    5,00 eur

11. Osvedčenie o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva.......................... 5,00 eur

12. Nahliadnutie do matriky...................................................................................1.50 eur

B/ Poplatky za overovanie

1.Overenie podpisu...............................................................................................2 eur

2.Overenie listiny ...................................................................................1 strana/2 eur

3. Overenie listiny v českom jazyku.......................................................1 strana/3,00 eur

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 11:30 12:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 11:30
Streda: 08:00 - 11:30 12:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 11:30
Piatok: 08:00 - 12:30

Fotogaléria

Kalendár

Triedený zber a zber komunálneho odpadu z domácností – rok 2020

TRIEDENÝ ZBER A ZBER KOMUNÁLNEHO ODPADU Z DOMÁCNOSTÍ – ROK 2020