Voľba hlavného kontrolóra viacerých obcí

ZDRUŽENIE OBCÍ ČIERNA VODA – UH

Obec Palín

Obecné zastupiteľstvo v Palíne svojim uznesením č. 6 zo dňa 07.04.2021  vyhlasuje konanie voľby hlavného kontrolóra Združenia obcí Čierna Voda – Uh na deň 24.05.2021

Obecné zastupiteľstvo ustanovuje podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra Združenia obcí Čierna Voda - Uh a náležitosti prihlášky:

  1. kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra:

 - minimálne ukončené úplne stredné vzdelanie s maturitou

  1. náležitosti prihlášky:

- meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko,

- výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace)

- overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, kópie dokladov o absolvovaní vzdelávacích programov a kurzov,

- profesijný životopis, prehľad doterajších zamestnaní a funkčného zaradenia,

- súhlas so zverejnením osobných údajov na účel vykonania voľby v obecnom zastupiteľstve.

  1. ďalšie predpoklady:

- najmenej 5 rokov praxe vo verejnej, alebo štátnej správe a prax v riadiacej, ekonomickej, právnickej alebo kontrolnej činnosti, znalosť podvojného účtovníctva,

- znalosť právnych predpisov týkajúcich sa hospodárenia obce, rozpočtových a príspevkových organizácií, právnických osôb, zákon o finančnej kontrole, o účtovníctve, o majetku obcí, sťažnostiach a ďalších prislúchajúcich právnych predpisov,

- užívateľské ovládanie počítača a účtovného programu IFOSOFT pre obce

- občianska a morálna bezúhonnosť.

       Uchádzač na funkciu hlavného kontrolóra zašle poštou alebo osobne doručí písomnú prihlášku v zalepenej obálke označenej „Voľba hlavného kontrolóra Združenia obcí Čierna Voda - Uh – NEOTVÁRAŤ“ na adresu:

Obec Senné, 072 13 Obecný úrad 230

najneskôr do 10.05.2021 do 12.00.hod.

V prípade osobného doručenia ju odovzdá na Obecnom úrade v Sennom.

Uchádzač, ktorý splní vyššie uvedené požiadavky na výkon funkcie a včas podá prihlášku so všetkými náležitosťami bude zaradený ako kandidát na voľbu hlavného kontrolóra v súlade s § 18 a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Deň nástupu do zamestnania: 01.06.2021

1. Na zvolenie hlavného kontrolóra obce je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov obecného zastupiteľstva. Ak ani jeden z kandidátov takúto väčšinu nezíska, obecné zastupiteľstvo ešte na tej istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola volieb postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom.

2. Starosta obce s právoplatne zvoleným kontrolórom obce uzavrie pracovnú zmluvu najneskôr 31.05.2021

3. Pracovný pomer bude uzavretý na ….... úväzku pracovného času.

V Palíne, dňa 08.04.2021

                                                                                                  …...............................      

                                                                                                          starosta obce