Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Voľba hlavného kontrolóra viacerých obcí

ZDRUŽENIE OBCÍ ČIERNA VODA – UH

Obec PALÍN

                 Obecné zastupiteľsvo v Palíne v y h l a s u j e v súlade s § 18 a zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov a v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva v Palíne č. 7 zo dňa 12.12.2014

VOĽBU
HLAVNÉHO KONTROLÓRA VIACERÝCH OBCÍ
MIKROREGIÓN ČIERNA VODA – UH

Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra zašle alebo odovzdá písomnú prihlášku s predpísanými náležitosťami a prílohami do 16.2.2015 na adresu Obecný úrad Senné 230, 072 13 v uzavretej obálke označenej „Voľba hlavného kontrolóra „ NEOTVÁRAŤ !

Kvalifikačný predpoklad:

  • Ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie
  • Kurz: Kontrolná činnosť v samospráve miest a obcí č. I. a č. II
  • Prax vo verejnej správe je vítaná.
Požiadavky:
  • Prihláška do výberového konania
  • Súhlas so zverejnením osobných údajov na účel vykonania voľby v obecnom zastupiteľstve,
  • Úradne overená fotokópia príslušného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
  • Profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe s uvedením pracovnej pozície,
  • Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
  • Znalosť základných noriem samosprávy: zákona SNR 369/1990 o obecnom zriadení, zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, zákon č. 416/2001 o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky, zákon č. 582/2004 z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a pod

Zverejnené:

Ing. Štefan Fiľ    
Starosta obce    

Vyvesené: 5.1.2015

Zvesené: ................