Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 114)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
05022024 úprava práv, povinností a zmluvných podmienok medzi Poskytovateľom a Prijímateľom týkajúcich sa Realizácie aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP: Miestne občianske a Odb.: Obec Palín
Dod.: Úrad vlády Slovenskej republiky
166 744.66 €
04022024 záväzok uzavrieť zmluvu o zriadení vecného bremena Odb.: Katarína Kachmanová, Mgr.
Dod.: Obec Palín
0 €
03022024 vydanie mandátneho certifikátu Odb.: Obec Palín
Dod.: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
0 €
02022024 Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2024 Odb.: Jednota dôchodcov na Slovensku, ZO v Palíne
Dod.: Obec Palín
1 500 €
01022024 inžinierska činnosť - výkon stavebného dozoru počas realizácie stavby pre projekt "Rekonštrukcia Kultúrneho domu v obci Palín" Odb.: Obec Palín
Dod.: Ing. Dana Gajdošová
9 350 €
06012024 zriadenie grantového účtu Odb.: Obec Palín
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
0 €
05012024 prenájom nebytových priestorov - kultúrny dom Odb.: Ingrid Nagyová
Dod.: Obec Palín
95 €
04012024 nájom nebytových priestorov Odb.: Obec Senné
Dod.: Obec Palín
15 €
03012024 nájom nebytových priestorov Odb.: Súkromná základná umelecká škola, Lesná 55, Bačkov
Dod.: Obec Palín
200 €
02012024 poskytnutie kvalifikovanej dôveryhodnej služby vyhotovenia a overovania kvalifikovaných certifikátov Odb.: Obec Palín
Dod.: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
0 €
01012024 nájom nebytových priestorov Odb.: LEONIDOVÁ ČATA SLOVENSKO, Presadyovanie Práva - Motocyklový klub / LEONIDAS SQUAD SLOVAKIA LAW ENFORCEMENT MOTOCYCLE CLUB
Dod.: Obec Palín
0 €
0112023 dodanie a inštalácia predmetu zákazky ,,Vybavenie polyfunkčného centra´´ Odb.: Obec Palín
Dod.: KDLDL s. r. o.
11 641.20 €
02112023 zmena a doplnenie ustanovení základnej zmluvy Odb.: Obec Palín
Dod.: FÚRA s.r.o.
0 €
01112023 hnuteľný majetok za účelom plnenia pracovných činností na matričných úradoch Odb.: Obec Palín
Dod.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
0 €
06/11/2023 Kompenzácia nákladov spojených s poskytovaním pomoci odídencom z Ukrajiny Odb.: Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku Cirkevný zbor Palín
Dod.: Obec Palín
7 000 €
02102023 realizácia činnosti Odb.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
Dod.: Obec Palín
0 €
01102023 vyhotoviť žiadosť o NFP v rámci Programu Slovensko, výzvy s názvom ,, Výzva na predkladanie žiadosti o NFP na rekonštrukciu a modernizáciu základných škôl´´ Odb.: Obec Palín
Dod.: Premier Consulting EU, s.r.o.
11 988 €
01092023 zabezpečenie riadnej prevádzky IS DCOM Odb.: Obec Palín
Dod.: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
0 €
02082023 poistenie budov Odb.: Obec Palín
Dod.: Allianz - Slovenská poisťovňa a.s.
1 623 €
N20230620013 implementácia národného projektu Pomoc osobám z Ukrajiny Odb.: Obec Palín
Dod.: Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
0 €
Generované portálom Uradne.sk