Palín rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Voľba hlavného kontrolóra viacerých obcí

VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA VIACERÝCH OBCÍ
ZDRUŽENIE OBCÍ ČIERNA VODA – UH

Obec PALÍN

                 Obecné zastupiteľsvo v Palíne v y h l a s u j e v súlade s § 18 a zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov a v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva v Palíne č. 7 zo dňa 12.12.2014

VOĽBU
HLAVNÉHO KONTROLÓRA VIACERÝCH OBCÍ
MIKROREGIÓN ČIERNA VODA – UH

Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra zašle alebo odovzdá písomnú prihlášku s predpísanými náležitosťami a prílohami do 16.2.2015 na adresu Obecný úrad Senné 230, 072 13 v uzavretej obálke označenej „Voľba hlavného kontrolóra „ NEOTVÁRAŤ !

Kvalifikačný predpoklad:

  • Ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie
  • Kurz: Kontrolná činnosť v samospráve miest a obcí č. I. a č. II
  • Prax vo verejnej správe je vítaná.
Požiadavky:
  • Prihláška do výberového konania
  • Súhlas so zverejnením osobných údajov na účel vykonania voľby v obecnom zastupiteľstve,
  • Úradne overená fotokópia príslušného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
  • Profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe s uvedením pracovnej pozície,
  • Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
  • Znalosť základných noriem samosprávy: zákona SNR 369/1990 o obecnom zriadení, zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, zákon č. 416/2001 o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky, zákon č. 582/2004 z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a pod

Zverejnené:

Ing. Štefan Fiľ    
Starosta obce    

Vyvesené: 5.1.2015

Zvesené: ................

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 11:30 12:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 11:30
Streda: 08:00 - 11:30 12:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 11:30
Piatok: 08:00 - 12:30

Fotogaléria

Kalendár

Triedený zber a zber komunálneho odpadu z domácností – rok 2020

TRIEDENÝ ZBER A ZBER KOMUNÁLNEHO ODPADU Z DOMÁCNOSTÍ – ROK 2020