Deň obce Palín 2024

 02.07.2024

Dámy a páni, milí hostia!

Na úvod tohto letného podujatia pod názvom „Deň obce Palín“ mi dovoľte, aby som v mene poslancov obecného zastupiteľstva v Palíne a samozrejme v mojom mene Vás všetkých privítal.  Konkrétne vítam prednostu okresného úradu p. Michala Galana. Pozvanie prijala aj viceprimátorka Mesta Michalovce a poslankyňa KSK p. Timea Sotáková. Ďalší pozvaní hostia: starostka obce Vysoká nad Uhom p. Renáta Orosová, starosta obce Zemplínska Široká p. Miroslav Čičák, starosta mojej rodnej obce Kačanov p. Michal Tomko, taktiež  otec duchovný zo Senného Henrich Grejták a  farár reformovanej kresťanskej cirkvi v Palíne a poslanec OZ Marek Kačkoš.

Tento svoj príhovor začnem rečníckou otázkou: Čo potrebuje bežný občan, aby bol spokojný s obcou v ktorej žije?  Možno prístupovú cestu, vodovod, čistý cintorín, verejné osvetlenie, udržiavanú verejnú zeleň, kanalizáciu, ale aj kvalitnú školu, športoviská či kultúru. Mnohí z Vás si pravidelne kladú otázky týkajúce sa priorít obce a jej rozvoja. Sú to bežné otázky, ktoré priamo či nepriamo zaznievajú a ktoré súvisia s tým, aké ciele si obec stanovuje a aké sú jej reálne možnosti. Každý, kto ovláda základnú matematiku dokáže pochopiť,  že ani v Palíne, ani vo veľkej väčšine obci na Slovensku, nie je možné uspokojiť všetky potreby obyvateľov, nech by boli akokoľvek oprávnené a to v dôsledku nedofinancovania obcí a miest zo strany štátu trvajúceho už dlhé desaťročia. My v našej obci máme jasné priority: dokončiť druhú etapu chodníkov a vybudovať kanalizáciu. To sú dva pilotné projekty, finančne náročné, ale veríme, že v najbližšej dobe sa ľady pohnú.

Ale dnes nie sme tu kvôli tomu, aby sme riešili takéto záležitosti. Dnes sme pripravili podujatie, aby ste sa všetci potešili, zabavili, vyhostili  a kultúrne vyžili.

Prajem Vám všetkým obyvateľom našej obce a všetkým hosťom príjemný zážitok.

Moderátorom dnešného podujatia je p. Juraj Kačkoš.Zoznam aktualít: