Oznámenie o strategickom dokumente ,, Adaptačná stratégia a dôsledky zmeny klímy v Košickom kraji´´

 10.05.2023

Obec Palín podľa § 6 ods. 5 zákona, ako dotknutá obec, informuje do troch pracovných dní od doručenia oznámenia o strategickom dokumente (doručenie 5.5.2023)  verejnosť spôsobom v mieste obvyklým.

Do oznámenia o strategickom dokumente možno nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie. Oznámenie o strategickom dokumente musí byť verejnosti prístupné najmenej po dobu 14 dní od doručenia tohto listu.

Oznámenie o strategickom dokumente „Adaptačná stratégia na dôsledky zmeny klímy v Košickom kraji “ je zverejnené v prílohe a na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na adrese: 

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/adaptacna-strategia-na-dosledky-zmeny-klimy-v-kosickom-kraji

Konzultácie podľa § 63 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je možné vykonať na Okresnom úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52, 041 26 košice, 10.posch., č.d. 1005 počas celého procesu posudzovania v pracovných dňoch počas úradných hodín na základe vopred dohodnutého termínu.


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >