Oznámenie o strategickom dokumente ,, Vodíková stratégia Košického kraja´´

 05.06.2023

Obec Palín podľa § 6 ods. 5 zákona, ako dotknutá obec, informuje do troch pracovných dní od doručenia oznámenia o strategickom dokumente (doručenie 1.6.2023) o ňom verejnosť spôsobom v mieste obvyklým.

Do oznámenia o strategickom dokumente možno nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie. Oznámenie o strategickom dokumente musí byť verejnosti prístupné najmenej po dobu 14 dní od doručenia tohto listu.

Oznámenie o strategickom dokumente „Vodíková stratégia Košického kraja´´ je zverejnené v prílohe a na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na adrese: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/vodikova-strategia-kosickeho-kraja

Konzultácie podľa § 63 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je možné vykonať na Okresnom úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52, 041 26 košice, 10.posch., č.d. 1005 počas celého procesu posudzovania v pracovných dňoch počas úradných hodín na základe vopred dohodnutého termínu.


Zoznam aktualít: