Rekonštrukcia a výstavba miestnych chodníkov v obci Palín

 24.01.2022

Názov projektu: Rekonštrukcia a výstavba miestnych chodníkov v obci Palín

Trvanie projektu: 02/2019 – 08/2022

Nenávratný finančný príspevok: 198 635,52 EUR

Typ projektu: dopytovo-orientovaný projekt

Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo vnútra SR

Prijímateľ: Obec Palín

Hlavný cieľ projektu: Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania.

Opis projektu: Hlavným cieľom projektu je zrealizovať rekonštrukciu miestnych chodníkov
a výstavbu nového chodníka v celkovej dĺžke cca 200m v tých častiach obce kde sú separovaný obyvatelia z MRK.

Ciele projektu: Po realizácii náš projekt prispeje takmer všetkým obyvateľom z MRK k lepšej dostupnosti ku všetkým inštitúciám pôsobiacich v obci, čím sa prispeje k integrácii týchto spoluobčanov do spoločenského života obce. Zníži sa pocit menejcennosti občanov z MRK, čo prispeje k lepšej participácii na spoločenskom živote v obci.

Výsledky projektu: Realizáciou projektu sa podarí prepojiť separované oblasti obyvateľov s MRK so všetkými inštitúciami pôsobiacimi na území obce ako je obecný úrad, ZŠ s Materskou škôlkou, zdravotné stredisko s lekárňou, poštou ako aj pohodlný prístup na autobusovú zástavku. Odovzdaním projektu do užívania sa zvýši bezpečnosť a komfort pre peších, hlavne detí ktoré pôjdu mimo prevádzky motorových vozidiel.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

www.ludskezdroje.gov.sk  |  www.minv.sk  |  www.obecpalin.eu

                Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >