Voľby prezidenta SR 2024

 10.01.2024

Voľby

prezidenta Slovenskej republiky

Informácie pre voliča

I

Dátum a čas konania volieb

Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa konajú

v sobotu  23. 03. 2024  od 7:00 do 22:00 h.

Ak v prvom kole volieb ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, bude sa druhé kolo volieb konať

v sobotu  06. 04. 2024  od 7:00 do 22:00 h.

II

Právo voliť

Právo voliť prezidenta Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý má právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky, t.j. občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.

III

Právo byť volený

Za prezidenta Slovenskej republiky môže byť zvolený občan Slovenskej republiky, ktorý je voliteľný za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky a v deň volieb dovŕšil vek 40 rokov.

Prekážkou práva byť volený je

  • výkon trestu odňatia slobody,
  • právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
  • pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

Informácie pre voliča s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky : https://www.minv.sk/?p24-info11

Informácie pre voliča s trvalým pobytom mimo územia Slovenskej republiky : https://www.minv.sk/?p24-info12

.

.

Emailová adresa pre doručenie Oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie v obci Palín: info@obecpalin.eu

.

.

Emailová adresa na doručenie Žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu : info@obecpalin.eu

Oznámenie o utvorení volebných okrskov a určení volebnej miestnosti pre voľby prezidenta SR 2024

počet utvorených okrskov : 1

určená volebná miestnosť : zasadacia miestnosť, Obecný úrad Palín, Palín 129, 072 13 


Zoznam aktualít: