Oznámenie o predloženom zámere navrhovateľa Združenie čierna voda - Uh , Kanalizácia a ČOV

 09.09.2021

Oznámenie o predloženom zámere pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie podľa §22 zák. č. 24/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov

Navrhovateľ Združenie obcí Čierna voda – Uh, Senné 230, 07213 IČO 35560312 predložil dňa 26.8.2021 na Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie, podľa §18 ods. 2 a podľa § 29 ods. 1 písm. a) zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zámer o navrhovanej činnosti ,, Združenie obcí Čierna voda – Uh, Kanalizácia a ČOV vypracovaný podľa prílohy č. 9 zákona o posudzovaní. Obec Palín ako dotknutá obec zverejňuje informáciu o navrhovanej činnosti ,,Združenie obcí Čierna voda – Uh, Kanalizácia a ČOV´´ navrhovateľa Čierna voda – Uh, Senné 230, 07213 Senné a zároveň oznamuje verejnosti, že zámer je zverejnený elektronicky a do zámeru o navrhovanej činnosti možno nahliadnuť na dostupnom verejnom sídle :

https://www.enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/-združenie-obci-cierna-voda-uh-kanalizaciacov- .

Verejnosť môže doručiť príslušnému orgánu (Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce) písomné stanovisko k zámeru o navrhovanej činnosti do 21 pracovných
dní od zverejnenia uvedených informácií podľa § 23 ods. 4. Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď 
bolo v určenej lehote doručené dotknutej obci.

Predmetný zámer o navrhovanej činnosti bude zverejnený verejnosti najmenej po dobu 21 dní od zverejnenia a sprístupnenia informácií.


Zoznam článkov:

1 2 3 >